Podmínky užití

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek nutriservis.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup na internetovém webu www.nutriservis.cz. Internetový obchod provozuje Forsapi spol. s.r.o. (PLÁTCE DPH) se sídlem K Horoměřicům 1113/29, 165 00 Praha. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106363. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.4. Webová aplikace Nutriservis umožňuje sestavit  jídelníček na míru. Příjem energie a živin bude vyvážený i v případě zdravotních omezení a je skvělým pomocníkem při zdravém zhubnutí. Jídelníček si sestavujete v závislosti na věku, váze, pohlaví a fyzické aktivitě.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

2.1. Po obdržení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Kupující obdrží na email uvedený v objednávce podklady pro platbu a zprovoznění příslušného programu. Platbu je možné provést online přes platební systém GoPay přímo v aplikaci nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1995269001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupujícímu bude zaslána elektronicky na email daňová faktura. Následně bude zakoupený druh aplikace Nutriservis aktivován. V případě platby kartou online přes systém GoPay je zaplacený druh aplikace aktivován okamžikem zaplacení.

3. Využití aplikace Nutriservis

3.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání aplikace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pokud tak není dojednáno.
3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu: 
     - vyšší moci
     - nedostatku pokrytí signálem
     - výpadku elektrické energie či internetového připojení
     - omezení schopnosti prodávajícího provozovat aplikaci objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jí zabránit
     - nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, 
     - nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nutriservis.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
4.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku aktivace aplikace.
4.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4.4. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového webu
www.nutriservis.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
4.5. Prohlašujeme, že veškeré služby nabízené v rámci internetového webu www.nutriservis.cz, jsou naším vlastnictvím.
4.6. Ceny uvedené v ceníku jsou s DPH. Výše DPH činí 21 %.
4.7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné
nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat aplikaci. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
4.9. Společnost Forsapi spol. s.r.o. si vyhrazuje autorské právo k poskytnuté službě, a proto se kupující stane uživatelem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
4.10. Kupující si může dokoupit rozšiřující databáze (tedy soubor receptů pro dané onemocnění).
4.11. Rozšiřující databáze jsou platné na jeden rok, pak se mohou za poplatek znovu zaktivovat.
4.12. Rozšiřující databáze se dají koupit od aplikace Fit a vyšší verze tedy Plus a Profi.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má možnost si před objednávkou aplikaci vyzkoušet po dobu 14 dní zdarma.
5.2. Aplikace je kupujícímu dodána až po jeho výslovné žádosti na webových stránkách www.nutriservis.cz. Ve smyslu § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy kupující nemá právo odstoupit od smlouvy.

6. Zasílání obchodních sdělení

6.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7. Doručování

7.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ode
dne odeslání elektronické objednávky kupujícím.   
8.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednané služby, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
8.3. Právní vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, se řídí právním řádem České republiky, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná na online účtu zákazníka.

9. Odpovědnost provozovatele

9.1. Jídelníčky jsou sestavovány na základě informací poskytnutých kupujícím. Prodávající nenese odpovědnost za jídelníček, který byl sestaven na základě nepravdivých údajů poskytnutých kupujícím. 
9.2. Jídelníčky sestavené aplikací Nutriservis jsou pouze doporučením a nelze je považovat za jídelníčky sestavené odborníkem. Případné použití těchto jídelníčků konzultujte se svým lékařem.
9.3. Služba je Objednateli poskytována dle aktuálních vědeckých poznatků, ale společnost Forsapi spol. s.r.o. nemůže zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Objednatel přeje (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů apod.). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, která nejsou pod kontrolou společnosti Forsapi spol. s.r.o. (například vliv prostředí, alergie, apod.). Řádným dodržováním pokynů však Objednatel podstatně zvýší pravděpodobnost očekávaného výsledku.

10. Práva z vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11. Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Nutriservis využívá na operačním systému Android propojení s aplikací Google Fit, na operačním systému iOS propojení s aplikací Apple Health. Z těchto aplikací si aplikace Nutriservis stahuje údaj o počtu ujitých kroků za den, který pouze zobrazuje v aplikaci Nutriservis a nijak tuto informaci neukládá ani jinak nezpracovává.