Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup na internetovém webu www.nutriservis.cz. Internetový obchod provozuje Forsapi spol. s.r.o. (PLÁTCE DPH) se sídlem K Horoměřicům 1113/29, 165 00 Praha. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106363. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
2) Kdy a jak dostanu zboží?
2.1. Po obdržení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Kupující obdrží na email uvedený v objednávce podklady pro platbu a zprovoznění příslušného programu. Platbu je možné provést bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1995269001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu  je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupujícímu bude zaslána elektronicky na email daňová faktura. Následně bude zakoupený druh aplikace Nutriservis aktivován.

3) Využítí aplikace Nutriservis
3.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání aplikace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pokud tak není dojednáno.
3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nutriservis.cz jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek
reklamace a že s nimi souhlasí.

4.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku aktivace aplikace.

4.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů
a náležitostí.
.
4.4. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového webu
www.nutriservis.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4.5. Prohlašujeme, že veškeré služby nabízené v rámci internetového webu www.nutriservis.cz, jsou naším vlastnictvím.

4.6. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH. Výše DPH činí 21%.

4.7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné
nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat aplikaci. O tomto odmítnutí zašle prodávající
informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1.Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od aktivace služby. Pokud se tak rozhodne, musí informovat prodávajícho na email info@forsapi.cz nebo telefonicky na číslo +420 602 372 712 v uvedené lhůtě. Prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a aplikaci deaktivuje. Kupující
nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku služeb upravených podle přání spotřebitele
nebo pro jeho osobu.
6) Ochrana osobních údajů
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo popř. datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
8) Doručování
8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9) Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ode
dne odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednané služby, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

9.3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání
nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná
dohoda s prodejcem.

9.4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami
výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho
ust. § 409 a násl.